LIBRIS és un projecte que es va iniciar a l’escola l’any 2003 arran d’una iniciativa de famílies i mestres amb el lema “Reutilitzar, educar i estalviar” amb l’objectiu de poder reaprofitar llibres de lectura i consulta d’un curs a un altre. 

El projecte Libris es paga entre totes les famílies, amb una quota anual uniforme, actualment de 36 €. Les quotes les proposa la Comissió Libris segons la previsió de despesa i es revisen anualment. La Junta de l’AA aprova les quotes i gestiona els ingressos en un compte totalment independent i únicament destinat a llibres i o material didàctic no fungible. El pagament es fa en un únic rebut domiciliat el mes de febrer per a tot l’alumnat de l’escola. 

Actualment, la Comissió de Libris ha adquirit un nou caràcter, ja que des de fa diversos anys no es fa ús de tants llibres de text i l’aportació econòmica serveix per a la contribució en diferents eixos pedagògics de l’escola: 

  • MATERIALS DIDÀCTICS NO FUNGIBLES: una de les funcions de Libris és i serà dotar dels recursos necessaris per a la compra de materials didàctics no fungibles a demanda dels i les mestres de l’escola. Les famílies, en la mesura del possible, faciliten de recursos extres a l’escola per a dur a terme la seva tasca educadora. Alguns exemples d’aquests materials són: materials per microespais, ambients i altres espais pedagògics.
  • LÍNIA D’ESCOLA: com a línia pedagògica d’escola estem immersos en el projecte de les matemàtiques riques de la mà d’Innovamat; és per això que és necessari la compra dels seus materials pedagògics i manipulatius, propostes educatives i llibres de text individual (de 1r a 6è).
  • LLIBRES DE LECTURA: per tal de seguir fomentant el gust per la lectura com un dels principals objectius de l’etapa de primària cal continuar contribuint en llibres de lectura específicament per a les biblioteques d’aula o bé per a projectes com l’Atrapallibres (4t, 5è i 6è).
  • SUPORT A PROJECTES PEDAGÒGICS SINGULARS: és necessari donar suport amb recursos a aquells projectes més singulars de la nostra escola per tal que resultin un èxit en tots els sentits! Curs rere curs l’equip docent de l’escola es forma per tal de garantir i adquirir nous coneixements i bones pràctiques; n’és un exemple l’assessorament rebut el curs 21 – 22 d’educació afectivosexual. Poc a poc, amb la compra de material específic i pedagògic es va posant en pràctica.

Contacte: librisdms@gmail.com