El servei de psicopedagogia és un servei complementari al que ofereix el Departament d’Educació. La professional, contractada per l’AFA, dóna suport al claustre, organitza i dinamitza l’escola per als pares i les mares i atén les consultes de les famílies. La psicopedagoga és la Cristina Regué. El seu horari de visita a l’escola són els dilluns de 9 h a 14 h i els dimecres de 9 h a 18 h.

Aquest servei pretén proporcionar tant a les famílies com als mestres de l’escola les eines pedagògiques suficients per contribuir a millorar l’educació dels nostres fills i filles, així com les relacions socials entre totes les persones i els estaments esmentats.

Les funcions d’aquest servei són:

– La detecció de dificultats d’aprenentatge o comportament en l’àmbit escolar i la valoració psicopedagògica d’aquests casos.

– En cas que sigui necessari alguna mena de tractament, l’orientació tant a les famílies com a l’escola i als professionals més directament implicats.

– La coordinació amb els serveis externs com ara logopedes, psicòlegs o altres especialistes de l’educació o la salut.

–  La realització de sociogrames, conjuntament amb les tutores dels diferents cicles amb la finalitat de poder dinamitzar cada vegada millor les relacions socials entre els/les nostres alumnes.

–  L’acostament a les famílies dels cicles d’educació infantil i primària per compartir temes d’interès educatiu.

–  L’orientació al claustre de l’escola.

La detecció de les dificultats d’aprenentatge pot venir donada per demanda dels/de les tutors/es, amb autorització dels/de les pares/mares o tutors/es, o per una demanda directa de les famílies. Per fer qualsevol consulta o demanar cita, heu de contactar la psicopedagoga per correu electrònic a crisregue@gmail.com o per telèfon trucant directament a l’escola.

La psicopedagoga dirigeix també l’escola de pares i mares, que són trobades mensuals on poden assistir tots els pares i mares de l’escola. La finalitat és crear un col·loqui dirigit sobre diferents temes que afecten les relacions familiars, els pares i les mares i els infants. Aquestes trobades es fan a la biblioteca de l’escola els últims dimecres de mes de 16:30 h a 17:45 h. Es pot assistir a totes les xerrades o a algunes de manera puntual.

Les xerrades es complementen amb un llistat de llibres recomanats per als pares i mares i els infants, molts dels quals es poden llegir en família. Tots els llibres els podeu trobar a la biblioteca de l’escola i es poden demanar en préstec.

Contacte: Cristina Regué (psicòloga):  crisregue@gmail.com