Home / 2012 / diciembre

  • Assamblea extraordinària nous estatuts

    La junta del AMPADMS, convoca a pares i mares d’alumnes de l’escola, a l’Assemblea extraordinària que tindrà lloc el dia 20 de desembre de 2012, a les 20:00 per aprovar els nous estatuts de l’AMPA, amb vista a actualitzar-los nova normativa vigent. ORDRE DEL DIA – Presentació i, si s’escau, aprovació de la proposta de nous Estatus de l’AMPA, confeccionats per a l’adaptació a noves disposicions normatives aplicables.  – Aprovació canvis règim intern Junta. – Precs i preguntes. Projecte nous estatuts AMPADMS.

  • Elecciones Consell Escolar

    Elecciones Consell Escolar

    El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s’ha de desenvolupar d’acord amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, i s’ha d’ajustar, en tots els centres, als terminis següents: Inici del procés: a partir del dia 3 de desembre de 2012.  Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de desembre de 2012.  Del 13 al 21 de desembre Presentació de candidatures dels diferents sectors. Votacions: el dia 14 de gener de 2013.  Constitució del consell escolar el dia 17 de gener de 2013.  L’escola he realitzat la comunicació en circularsdms on teniu també informació. Aquí teniu tota la informació sobre que és un consell escolar en un...